palivové drevo, triesky, stroje na spracovanie dreva

Linka na spracovanie použitých olejových filtrov „OTTO 2008“.

Použiteľnosť zariadenia:

Zariadenie je určené na spracovanie (recykláciu) použitých olejových filtrov, ktoré sú pre životné prostredie záťaž ako nebezpečný odpad. Recyklácia spočíva v rozobratí a následnom zbavení zbytkového oleja po tomto takte zariadenie roztriedi rozobraté súčasti olejového filtra na štyri časti. Kovové dno, filtračná vložku, kovový obal a znečistený olej. Kovové dno a kovový obal po zlisovaní sa následne využije pre spracovanie v hutníckom priemysle ako kovový odpad. Filtračná vložka po zlisovaní sa umiestni do spaľovni na zlikvidovanie. Znečistený olej je určený na ďalšie spracovanie (recykláciu)a využitie.

Vplyv a ekológiu a kvantifikácia - zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Kompletná recyklácia filter plus olej, zníži riziká možnej kontaminácie pôdy, zníži potreby špeciálnych skladových priestorov zákazníka, ale aj u špeciálnych organizácií určených na likvidáciu. Zníži spotreby materiálov nevyhnutných k súčasnej likvidácii olejových filtrov. Pri výkone zariadenia do 180ks olejových filtrov za hodinu, zákazník šetrí náklady, sklady, preprava, vznikne možnosť využitia druhotných surovín, ktoré vzniknú pri rozobratí filtrov olej, oceľové plechy.

Prínosy pre zákazníka a ich kvantifikácia - zvýšenie kvality, úspora času, jednoduchšie použitie.

Zariadenie zvyšuje kvalitu a kompletnosť recyklácie. Má nižšie obstarávacie náklady ako súčasné používané technológie. Umožňuje zvýšiť zákazníkovi prevádzkový výkon pri nižších energetických nákladoch, jeho hlavných aktivít, keďže likvidácia filtrov a olejov prebieha v skrátenom intervale voči podobným technológiám. S týmto zariadením sa ľahko manipuluje, šetrí čas a prevádzkové náklady zákazníka, šetrí skladové priestory na uskladnenie filtrov a zbytkového oleja a množstvo pracovníkov obsluhy.

Potenciálni zákazníci linky.

Zariadenie je určené pre spracovateľov nebezpečných odpadov.

Prevádzkový postup

Použité olejové filtre obsluha ukladá na prísunový dopravník kde sa za chodu zmeria priemer a výška filtra, potom filtre v časových taktoch prisúva k manipulátoru M1. Manipulátor M1 filter uchopí a vloží do deliaceho uzla. Po vložení filtra do deliaceho uzla filter rezací kotúč rozreže. Po rozrezaní vytečie z filtra zbytkový olej a rozdelí sa na tri mechanické časti - kovové dno, filtračná vložka a kovový obal. Po tejto operácii uchopí manipulátor M2 rozdelené časti a roztriedi ich do samostatných lisovacích komôr, kde po naplnení komôr sú časti filtrov zlisované, aby sa zmenšil ich objem. Takto rozobraté časti sú pripravené na ďalšie spracovanie, likvidáciu alebo recykláciu.

Technický popis a parametre:

  • Technologická linka tvorí jeden celok, ktorý je vybavený zbernou nádržou a záchytnou nádržou na zbytkový olej ktorý vyteká z filtrov pri ich spracovaní.
  • Rozmer zariadenia 9000 x 2400 x 2500 mm.
  • Váha technologického zariadenia do 8000 kg.
  • Elektrický príkon pri delení a triedení filtrov je do 2,5 kW.
  • Elektrický príkon pri lisovaní je do 6,5 kW.
  • Technológia je plne automatizovaná, zabezpečuje riadiaci systém pomocou mikropočítača.
  • Obsluha - jeden pracovník zabezpečuje prísun filtrov na spracovanie a po spracovaní odsun spracovaných častí filtrov.